นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ "jinjer"

 • บริษัท อัลตรา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (“เรา” หรือ“ของเรา”) ตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ให้บริการสำหรับแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) “jinjer” ภายใต้ปรัชญาพื้นฐานที่ว่า เราจะตอบสนองอย่างซื่อสัตย์ ต่อความต้องการของบริษัทต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้ jinjer (“ลูกค้า”) และพนักงาน และสมาชิกของหน่วยงานเหล่านั้น และขอรับผิดชอบต่อสังคม และเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าและพนักงานของลูกค้า (“ผู้ใช้”) และจะดำเนินการตามและรักษาข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น “ระบบการจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อกำหนด” (JISQ15001)

 • เราพยามยามทำงานกันอย่างเต็มที่ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของลูกค้าที่เหมาะสม โดยการกำหนดให้มี "ประธานเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัว"

 • เราได้รับ ใช้ และจัดให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่เหมาะสมภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการให้บริการและการปรับปรุง สำหรับแพลตฟอร์ม HR “jinjer” เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และข้อมูลการติดต่อสำหรับการสอบถามใด ๆ

 • เว้นแต่จะมีคำสั่งตามกฎหมาย เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ตั้งใจ

 • เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ในเชิงป้องกันและแก้ไข สำหรับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการสูญหาย ความเสียหาย การปลอมแปลง การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 • ในกรณีที่เรามอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไปให้กับบริษัทอื่น เราจะมีการทำสัญญาอันควร และให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่บริษัทเหล่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาจะใช้ จัดให้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตามรายการข้อปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกับผู้ใช้ เมื่อได้รับ

 • เราจะตอบสนองต่อการร้องเรียนหรือการสอบถามข้อมูล อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับอย่างเหมาะสม และเมื่อมีการร้องขอให้มีการเปิดเผย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบออก โดยฝ่ายที่ให้ข้อมูล เราจะตอบสนองต่อคำร้องขอเหล่านั้น โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หลังจากที่ได้ดำเนินขั้นตอนการระบุตัวตนที่เหมาะสมแล้ว

 • เราปฏิบัติตามกฎหมาย แนวปฏิบัติระดับประเทศ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่บังคับใช้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดการผ่านการให้บริการ jinjer นอกจากนี้ เรายังคงไว้ซึ่ง ปรับปรุง และทำการแก้ไขตามที่จำเป็น เพื่อให้ระบบการจัดการเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม

 • 【แผนกรับการร้องเรียนและการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล】
  โทร: (+66) 02-252-4227
  (วันธรรมดา 9:00 น. - 18:00 น. ยกเว้น วันปิดทำการ)
  อีเมล์: info@ultra-tech.co.th

 • จัดทำขึ้นวันที่: XX XX, 2563
  บริษัท อัลตรา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  กรรมการบริษัท
  ซาโตชิ โยชิดะ • การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ “jinjer”

 • 1. ชื่อบริษัท

  บริษัท อัลตรา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 • 2. ประธานเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัว

  ผู้จัดการทั่วไป
  อีเมล์:info@ultra-tech.co.th

 • 3. วัตถุประสงค์ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  (1) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้
  เพื่อจัดให้บริการที่หลากหลายของเรา (รวมถึง ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ “jinjer”)
  เพื่อสร้างและใช้ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา และจัดให้ข้อมูลเหล่านั้นกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
  เพื่อแจ้งลูกค้าและผู้ใช้ เกี่ยวกับข้อมูลในการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานหรือให้บริการของเรา
  เพื่อใช้ในการส่งนิตยสารทางอีเมล์ และแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ทุกราย
  เพื่อใช้ในการขอสัมภาษณ์ผู้ใช้ สอบถามข้อมูล แคมเปญ หรือตรวจติดตาม และส่งของขวัญ (ถ้ามี) ฯลฯ
  เพื่อใช้ในการทำการตลาด พัฒนาหรือปรับปรุงบริการของเรา
  เพื่อใช้ในการสมัครใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ jinjer และจัดให้โดยบริษัทในเครือของเรา (“บริการที่เกี่ยวข้อง”) เช่น ธุรกิจบัตรเติมเงิน (ULTRA) และบริการชำระเงินเดือนล่วงหน้า (Ultra pay)
  เพื่อจัดให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้
  เพื่อเป็นการปรับปรุงบริการแพลตฟอร์ม HR ต่าง ๆ ของเรา

  (2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่รับผิดชอบของลูกค้า
  เพื่อใช้ในการออกบัตรประจำตัว ฯลฯ ในการเริ่มใช้บริการของเรา
  เพื่อให้บริการที่หลากหลายของเรา (รวมถึง บริการระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
  สำหรับการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา และบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จัดให้โดยบริษัทในเครือของเรา
  เพื่อใช้ในการปรับปรุงบริการแพลตฟอร์ม HR ต่าง ๆ ของเรา
  เพื่อใช้ในการตอบข้อสอบถามจากบุคคลที่รับผิดชอบลูกค้า
  เพื่อใช้ในการติดต่อ ขอความร่วมมือและการเจรจาต่อรอง ปฏิบัติตามสัญญาและการร้องขอตามสัญญา
  เพื่อเป็นการบังคับใช้สิทธิ์ของเราและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายธุรกิจ

  (3) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้เมื่อมีการสอบถามต่าง ๆ
  เพื่อตอบข้อสอบถามจากผู้ใช้

 • 4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ

  (1) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้
  ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และที่อยู่บ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุน หมายเลขบัญชีธนาคาร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน บันทึกการเข้างาน ข้อมูลเงินเดือนและค่าจูงใจ และรายละเอียดของค่าใช้จ่าย เป็นต้น

  (2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่รับผิดชอบของลูกค้า
  ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์

  (3) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้เมื่อมีการสอบถาม
  ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์

  (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการของเรา
  ข้อมูลหรือบันทึกในการเข้าสู่ระบบการทำงาน ข้อมูลอุปกรณ์ คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

 • 5. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

  เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ หรือโดยที่ไม่มีคำสั่งทางกฎหมาย

 • 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยตัวตน

  เราจะสร้างข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยตัวตนอย่างต่อเนื่อง ที่จะไม่มีการระบุตัวตน หรือทำซ้ำ ตามมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ เราจะใช้ข้อมูลนั้นภายในขอบเขตของข้อ “3. วัตถุประสงค์ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และจะมอบให้กับบุคคลที่สาม (เช่น บริษัทในกลุ่มของเรา มหาวิทยาลัย สถาบันการวิจัย บริษัทวิจัยการตลาด) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยตัวตนนั้น จะรวมถึงเพศ อายุ อายุการทำงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน บันทึกการเข้างาน และรายละเอียดค่าใช้จ่าย เป็นต้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยตัวตนดังกล่าว จะถูกจัดให้ผ่านวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

 • 7. การมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับผ่านบริการของเรานั้น อาจถูกมอบหมายให้กับ บริษัทอื่น ๆ ได้ ภายในขอบเขตของข้อ “3. วัตถุประสงค์ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทเหล่านั้นทั้งหมด ล้วนได้ทำสัญญาข้อตกลงการรักษาความลับกับ บริษัท อัลตรา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ไว้แล้ว

 • 8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับผ่านบริการของเราอาจถูกแบ่งปัน และใช้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้
  (1) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการแบ่งปันและการใช้งาน: อ้างถึงข้างต้น“ 4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ”

  (2) บุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้งานร่วมกัน: บริษัทในกลุ่มของ บริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด
  https://www.neo-career.co.jp/en/company/group/

  (3) วัตถุประสงค์ของการใช้งานร่วมกัน:
  a) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ เพื่อให้บริการของบริษัทในกลุ่มของเรา ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
  b) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่รับผิดชอบลูกค้า เพื่อให้บริการของบริษัทในกลุ่มของเรา ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
  c) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้เมื่อมีการสอบถามต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตอบข้อสอบถามโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยบริษัทในกลุ่มของเรา ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

  (4) หัวหน้าผู้ดูแลการใช้งานร่วมกัน
  บริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด

  (5) วิธีการในการได้รับมา:
  เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 • 9. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อสอบถามอื่น ๆ

  เราจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย แก้ไขและเพิ่มเติม ลบออก หรือระงับการเข้าถึงข้อมูลตามคำร้องขอของฝ่ายที่ให้ข้อมูล โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดการข้างต้น เราจะไม่ตอบข้อซักถามใด ๆ จากผู้ใช้ อันเกี่ยวกับข้อมูลที่ลงทะเบียนในบริการของเรา กรุณาสอบถามรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวที่ผู้ติดต่อของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของลูกค้า โปรดสอบถามเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ตามรายละเอียดการติดต่อของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  แผนกรับเรื่องร้องเรียนและสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
  โทร: (+66) 02-252-4227
  (วันธรรมดา 9:00 น. - 18:00 น. ยกเว้น วันปิดทำการ)
  อีเมล์: info@ultra-tech.co.th

 • 10. สิทธิเลือกได้

  การให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นแบบเลือกได้ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีปัญหาในการให้บริการของเราหรือตอบคำถามใด ๆได้ หากข้อมูลมีไม่เพียงพอ

 • 11. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ระบุตัวบุคคล

  เว็บไซต์บางแห่งที่เราดำเนินการนั้น จะใช้งานคุกกี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ปรับปรุงเพื่อความสะดวกสบาย ส่งโฆษณาและรับข้อมูลทางสถิติ รายการต่อไปนี้อาจถูกรวมไว้ด้วยเมื่อรับข้อมูลโดยใช้คุกกี้หรือ JavaScript อย่างไรก็ตาม จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดรวมอยู่ในคุกกี้ ประวัติการดำเนินการ ฯลฯ ข้อมูลคุณลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ - อายุ, เพศ, อาชีพ, พื้นที่อยู่อาศัย (ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ แม้ว่าจะรวมรายการทั้งหมดแล้ว) ข้อมูลอุปกรณ์ ประวัติการดำเนินการของผู้ใช้ ภายในเว็บไซต์ของเรา - การเข้าถึง URL, เนื้อหา, คำสั่งอ้างอิง ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่อิงตามข้อตกลง หรือแอปพลิเคชันของผู้ใช้เมื่อใช้สมาร์ทโฟน โปรดทราบว่า บริการบางอย่างของเราไม่สามารถใช้งานได้ หากคุกกี้ถูกปิดการใช้งาน

 • 12. การบันทึกการโทร

  เราอาจทำการบันทึกการโทรศัพท์กับผู้ใช้ เพื่อใช้ในการจำแนกและตอบสนองต่อคำขอและความคิดเห็นของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของเราในอนาคต เราจะลบบันทึกการโทรดังกล่าวทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

 • 13. มาตรการควบคุมความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น สมเหตุสมผล ในเชิงป้องกันและแก้ไขสำหรับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การสูญหาย ความเสียหาย การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ *เว็บไซต์ของเรามีการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ SSL

 • 14. การแก้ไขเพิ่มเติม

  เราอาจทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบเนื้อหาของ “นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ "jinjer" ” หรือ “การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ jinjer” ตามความจำเป็น