ข้อกำหนดการใช้งาน “จินเจอร์”

 • ข้อ 1 (บทบัญญัติทั่วไป)

  1. ข้อกำหนดการใช้งาน “จินเจอ” นี้ (“ข้อกำหนด”) จะกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งานระบบ “จินเจอ” ซึ่ง บริษัท อัลตรา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (“UTTH”) จะมีสิทธิและมอบสิทธิดังกล่าวในประเทศไทยและบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าว (เรียกรวมว่า “จินเจอ”) บริษัทใดๆ ที่จะใช้งานจินเจอ (“บริษัท”) จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดนี้

  2. บริษัทจะยอมรับข้อกำหนดและจะยื่นใบสมัครต่อ UTTH ที่ระบุไว้โดย UTTH หรือยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่ระบุไว้โดย UTTH เมื่อ UTTH ได้รับใบสมัครดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าข้อตกลงการใช้บริการสำหรับการใช้งานจินเจอ (“ข้อตกลง”) ได้ถูกทำขึ้นและลงนามแล้วโดยและระหว่างบริษัทและ UTTH

  3. UTTH อาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว UTTH จะประกาศข้อกำหนดการใช้งานหลังการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวบนURLต่อไปนี้หรือบนเว็บไซต์บริการของจินเจอและให้ถือว่าบริษัทเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานเมื่อมีการใช้งานจินเจอหลังการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

  ภาษาญี่ปุ่น:https://co.ultra-tech.co.th/jinjer/terms/
  ภาษาไทย:https://co.ultra-tech.co.th/th/jinjer/terms/
  ภาษาอังกฤษ:https://co.ultra-tech.co.th/en/jinjer/terms/

 • ข้อ 2 (ฟังก์ชั่นการทำงานและขอบเขตของจินเจอ)

  1. แต่ละฟังก์ชันของจินเจอ ซึ่งให้การสนับสนุนกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท จะถูกระบุแยกต่างหากโดย UTTH

  2. บริษัทจะต้องจัดหา รักษา และจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานจินเจอ เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์เทอร์มินัล บัตรเติมเงินแบบไม่สัมผัส เครื่องอ่านและเขียนบัตรเติมเงินแบบไม่สัมผัส อุปกรณ์ตรวจสอบไบโอเมตริกซ์ (เช่น การตรวจสอบลายนิ้วมือ) และอุปกรณ์และสายการสื่อสารอื่น ๆ ด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของตนเอง

 • ข้อ 3 (สิทธิ์การใช้งาน)

  1. UTTH อนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิ์ที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานจินเจอภายในขอบเขตที่เป็นไปตามข้อกำหนด

  2. บริษัทอาจให้เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงาน บุคคลใดๆที่เทียบเท่าพนักงาน และบุคคลใดๆที่ได้รับสิทธิ์แยกต่างหากจาก UTTH (เรียกรวมว่า “ผู้ใช้ของบริษัท”) ให้ใช้งานจินเจอตามข้อกำหนด ในที่นี้ คำว่า “บุคคลที่เทียบเท่าพนักงาน” หมายถึง บุคคลใดๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักงานของบริษัท

  3. บริษัทจะต้องไม่โอนสิทธิ์ ขาย ให้ยืม หรือกระทำการอื่นใดที่คล้ายกันต่อสิทธิ์การใช้งานตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ให้แก่บุคคลที่สามไม่ว่าจะโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน

  4. บริษัทจะต้องไม่คัดลอก ปรับเปลี่ยน หรือวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของจินเจอ หรือพัฒนาโปรแกรมที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลของซอฟต์แวร์ดังกล่าว

 • ข้อ 4 (รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน)

  1. UTTH จะให้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจินเจอ (“รหัสผู้ใช้ เป็นต้น”) ให้แก่บริษัท

  2. บริษัทจะต้องให้ผู้ใช้งานของตน เช่น ผู้อำนวยการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจการของบริษัทที่สำนักงานของบริษัท จัดการรหัสผู้ใช้ เป็นต้น ที่ได้รับจาก UTTH และจะต้องให้ข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้ แผนก ที่อยู่ติดต่อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ UTTH ระบุว่าจำเป็นให้แก่ UTTH นอกจากนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะต้องให้ข้อมูลซึ่งได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้แก่ UTTH

  3. UTTH อาจเปลี่ยนแปลงรหัสผู้ใช้ เป็นต้น ของบริษัทโดยการแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า

  4. บริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการดูแลและจัดการรหัสผู้ใช้ เป็นต้น ที่ได้รับ และจะต้องไม่โอนสิทธิ์หรือให้ยืมรหัสประจำตัว เป็นต้น ให้แก่บุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าสู่ระบบของจินเจอด้วยรหัสประจำตัว เป็นต้น

  5. บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้รหัสผู้ใช้ เป็นต้น ที่ได้รับมาจาก UTTH ในทางที่ผิด และ UTTH จะไม่รับผิดต่อความเสียหายดังกล่าวไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง

 • ข้อ 5 (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

  1. UTTH จะจัดการกับข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากบริษัท (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชีวิตซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลได้โดยชื่อ วันเกิด หรือลักษณะอื่น ๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลดังกล่าว (รวมถึงข้อมูลที่จะช่วยให้อ้างอิงไปยังข้อมูลอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น และจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้) รวมถึงข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บไว้ในจินเจอ (เงื่อนไขเดียวกันนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากนี้) อย่างถูกต้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ UTTH

  2. บริษัทและ UTTH จะต้องแต่งตั้งบุคคลผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการจัดการเพื่อการใช้งานจินเจอร์และจะต้องใช้มาตรการที่จำเป็นในการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การรั่วไหล การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การละเมิด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อ 6 (การใช้ข้อมูล)

  1. UTTH อาจใช้ส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลหรือบริษัท ภายในข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจที่บริษัทจัดเก็บเอาไว้ผ่านการใช้งานจินเจอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางสถิติ และบริษัทเห็นด้วยกับการใช้งานดังกล่าว

  2. บริษัทจะต้องแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากผู้ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลทางสถิติที่ระบุไว้ในข้อก่อนหน้าสำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในจินเจอ

  3. แม้ว่าบริษัทจะใช้ข้อมูลทางสถิติภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 แต่ในกรณีที่บริษัทหรือ UTTH ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ หรือข้อเรียกร้องที่คล้ายกันจากผู้ถือครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะต้องแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของฝ่ายตนแต่เพียงฝ่ายเดียว และปกป้อง UTTH จากปัญหาใด ๆ

 • ข้อ 7 (ค่าบริการ)

  1. บริษัทจะต้องทำการชำระค่าบริการให้แก่ UTTH โดยพิจารณาตามการใช้งานจินเจอตามรายการค่าบริการที่ระบุไว้แยกต่างหากโดย UTTH (“ค่าบริการ”) หากมีการแก้ไขอัตราภาษีที่บังคับใช้ในช่วงระยะเวลาที่ข้อตกลงการใช้บริการจินเจอมีผลใช้บังคับจะต้องใช้อัตราภาษีที่ได้รับการแก้ไขแล้วกับค่าบริการการใช้งานจินเจอที่ต้องชำระตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  2. UTTH จะเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทตามข้อกำหนดการชำระเงินที่ระบุไว้ในใบสมัคร และบริษัทจะต้องชำระเงินตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้โดย UTTH โดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่กำหนดไว้แยกต่างหากโดย UTTH ค่าธรรมเนียมธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าบริการจะตกเป็นภาระของบริษัท

  3. UTTH จะไม่คืนเงินค่าบริการเมื่อได้รับการชำระเงินจากบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  4. บริษัทจะต้องปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้ใช้ของบริษัทตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
  (1) จำนวนของผู้ใช้ของบริษัทที่ระบุไว้ในใบสมัคร หมายถึง จำนวนสูงสุดของผู้ใช้ที่บริษัทสามารถลงทะเบียนในจินเจอ (บัญชีชองผู้ใช้ของบริษัท เรียกว่า “บัญชี”) และบริษัทจะต้องไม่สร้างบัญชีเกินจำนวนสูงสุดดังกล่าว
  (2) บริษัทจะต้องไม่ให้ผู้ใช้ของบริษัทใช้รหัสผ่านร่วมกันกับผู้ใช้รายอื่นของบริษัท

  5. หากบริษัทไม่ทำการชำระค่าบริการที่ระบุไว้ในข้อนี้ UTTH อาจจำกัดฟังก์ชั่นการทำงาน และ/หรือ บริการของจินเจอ ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ให้บริการกับบริษัท

  6. ในช่วงระยะเวลาการใช้งานจินเจอ ในกรณีที่บริษัทเปลี่ยนแปลงบัญชีของพนักงานที่ลงทะเบียนไว้ในจินเจอ และค่าบริการที่บริษัทต้องชำระเพิ่มขึ้นตามรายการค่าบริการที่ระบุไว้แยกต่างหาก UTTH จะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมหากมีข้อแตกต่างระหว่างค่าบริการที่เปลี่ยนแปลงและค่าบริการที่บริษัทได้ชำระแล้วให้สอดคล้องกับระยะเวลาการใช้งานที่เหลืออยู่ และบริษัทจะต้องทำการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ออกโดย UTTH

 • ข้อ 8 (ข้อห้าม)

  ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานจินเจอ บริษัทต้องไม่กระทำการต่อไปนี้:
  (1) การกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
  (2) การกระทำที่เป็นการฉ้อโกงหรือข่มขู่ UTTH จินเจอ หรือบุคคลที่สาม
  (3) การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและศีลธรรมอันดีงาม
  (4) การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลประโยชน์ของ UTTH จินเจอหรือบุคคลที่สาม
  (5) การกระทำที่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่เครือข่ายหรือระบบ เป็นต้น ของจินเจอ
  (6) การกระทำที่เป็นการคุกคามเพื่อขัดขวางการทำงานของจินเจอ
  (7) การกระทำเพื่อเข้าถึงหรือความพยายามเพื่อเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายของ UTTH อย่างไม่ถูกต้อง
  (8) การกระทำเพื่อปลอมตัวเป็นบุคคลที่สาม
  (9) การกระทำเพื่อใช้งานรหัสผู้ใช้ เป็นต้น ของผู้ใช้รายอื่นของจินเจอ (10) การกระทำอื่น ๆ ที่ UTTH เห็นว่าไม่เหมาะสม

 • ข้อ 9 (การหยุดการใช้งานหรือการระงับการใช้งานของจินเจอ)

  1. UTTH อาจหยุดหรือระงับการใช้งานจินเจอในวันจันทร์ที่สองหรือวันจันทร์ที่สามของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 20:00 นาฬิกา ถึง 4:00 นาฬิกา ของวันถัดไป เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบตามปกติ นอกจากนี้ UTTH อาจหยุดหรือระงับการใช้งานจินเจอร์เพื่อทำการอัพเดตระบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการย้ายเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ระบุไว้แยกต่างหากโดย UTTH ในกรณีดังกล่าวUTTHจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวันและเวลาของการอัพเดตระบบดังกล่าวในจินเจอ

  2. UTTH อาจหยุดหรือระงับการใช้งานจินเจอทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้:
  (1) เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำการบำรุงรักษา การซ่อมแซม การเปลี่ยนอุปกรณ์ เป็นต้น ของจินเจอ
  (2) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (เหตุสุดวิสัย) เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล สงคราม การนัดหยุดงาน เป็นต้น
  (3) เมื่อเกิดการขัดข้องของแหล่งจ่ายไฟอันเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้า ความล้มเหลวของการสื่อสาร เช่น อินเตอร์เน็ตที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคม หรือข้อบกพร่องของระบบภายนอกที่เกี่ยวข้อง หรือ (4) เมื่อ UTTH พิจารณาว่าการระงับหรือการหยุดการใช้งานดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น หรือมีความจำเป็นเนื่องจากเหตุผลอื่น

  3. ในกรณีที่จินเจอไม่สามารถใช้งานได้ในวันหรือเวลาใดอันเนื่องจากเหตุผลที่อธิบายไว้ในสองข้อก่อนหน้า UTTH จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องจากเหตุผลดังกล่าว และบริษัทจะต้องไม่เรียกร้องให้ UTTH ทำการคืนเงินหรือลดค่าบริการ

 • ข้อ 10 (การสงวนสิทธิ์การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิด)

  1. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ UTTH จะไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจินเจอ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) การรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ที่พิจารณาโดยบริษัท (ii) การรับรองหรือรับประกันว่าจินเจอ มีฟังก์ชันการทำงาน มูลค่าการค้า ความเข้มงวด หรือความเป็นประโยชน์ตามที่คาดไว้ (iii) การรับรองหรือรับประกันว่าการใช้งานจินเจอโดยบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับกับบริษัทหรือกฎหมายใด ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรด้านอุตสาหกรรม และ (iv) การรับรองหรือรับประกันว่าจินเจอจะปราศจากการขัดข้องหรือข้อบกพร่อง

  2. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ UTTH จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องจากการหยุดชะงัก การระงับ การยกเลิก ความไม่พร้อมใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงของจินเจอโดย UTTH หรือการลบหรือการสูญหายของข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ การลบข้อมูล ความล้มเหลวของอุปกรณ์อันเนื่องจากการใช้งานจินเจอหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจินเจอ (“ความเสียหาย”)

  3. บริษัทจะต้องบันทึกข้อมูลที่จำเป็นพร้อมทั้งทำการสำรองข้อมูลในความรับผิดชอบของบริษัท และไม่ว่าในกรณีใด ๆ UTTH จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการสูญหายหรือการลบข้อมูลดังกล่าวที่บันทึกไว้ในจินเจอโดยบริษัท

  4. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ UTTH จะไม่รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรม การสื่อสาร หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและพนักงานของบริษัท หรือบุคคลที่สามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจินเจอหรือ UTTH

 • ข้อ 11 (การชดเชยความเสียหาย)

  ในกรณีที่บริษัทหรือ UTTH ละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งาน และการละเมิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม คู่สัญญาฝ่ายที่ละเมิดจะต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ละเมิดอันเป็นผลมาจากการละเมิดดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่ามูลค่าสูงสุดของการชดเชยความเสียหายที่ UTTH ชดเชยให้แก่บริษัทจะไม่เกินจำนวนค่าบริการทั้งหมดที่บริษัทชำระให้แก่ UTTH ในหนึ่ง (1) ปีที่ผ่านมาตามข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ UTTH จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องจากการผิดสัญญา ความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายในอนาคต และผลกำไรที่สูญเสียไป

 • ข้อ 12 (ระยะเวลาการใช้งาน)

  1. ระยะเวลาการใช้งานจินเจอจะเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัคร โดยไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในข้อตกลงการใช้บริการจินเจอที่ทำขึ้นและลงนามโดยและระหว่าง UTTH และบริษัท

  2. บริษัทจะต้องไม่ร้องขอให้ UTTH ยกเลิกข้อตกลงและคืนเงินค่าบริการที่บริษัทได้ชำระให้แก่ UTTH แล้ว ในช่วงระยะเวลานับจากวันที่ข้อตกลงมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานจินเจอ

  3. ในกรณีที่บริษัทต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงเมื่อมีการต่ออายุของข้อตกลงหรือต้องการบอกเลิกข้อตกลงโดยไม่ต่ออายุ บริษัทจะต้องแจ้งให้ UTTH ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาสาม (3) เดือนก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานจินเจอ ตามมาตรการที่กำหนดไว้แยกต่างหากโดย UTTH ระยะเวลาการใช้งานจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติและขยายเวลาออกไปเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน และบริษัทไม่สามารถร้องขอให้ UTTH ยกเลิกข้อตกลงและคืนเงินค่าบริการที่บริษัทได้ทำการชำระแล้วในช่วงระยะเวลาการใช้งานหลังการต่ออายุดังกล่าว

  4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนเพื่อใช้งานจินเจอในช่วงระยะเวลาการใช้งานของจินเจอตามข้อ 7.6 ระยะเวลาการใช้งานจะถือว่าเป็นระยะเวลาเดียวกันกับระยะเวลาการใช้งานเริ่มต้นตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

 • ข้อ 13 (เงื่อนไขหลังการบอกเลิกข้อตกลง)

  1. ในกรณีของการหมดอายุหรือการบอกเลิกข้อตกลง UTTH จะต้องทำให้รหัสผู้ใช้ เป็นต้น ที่มอบให้แก่บริษัทเป็นโมฆะ

  2. บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง และ UTTH จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลอันเนื่องจากการลบข้อมูลของบริษัทตามข้อกำหนดก่อนหน้านี้

  3. หลังการหมดอายุหรือการบอกเลิกข้อตกลง บริษัทจะต้องส่งคืนหรือทำลายคู่มือและสำเนาของคู่มือดังกล่าวที่บริษัทได้รับจากการใช้งานจินเจอในทันที เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UTTH

 • ข้อ 14 (ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล)

  1.ข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ผู้ใช้ของบริษัท และบุคคลอื่นๆ ที่บริษัทได้ลงทะเบียนไว้ในจินเจอจะต้องได้รับการเก็บรักษาเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับจินเจอเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี นับจากวันที่ป้อนข้อมูลดังกล่าว

  2.ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลตามข้อกำหนดก่อนหน้านี้จะใช้กับกรณีที่บริษัทยังคงใช้จินเจอต่อไปหลังจากผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าวที่ระบุไว้ในข้อกำหนดก่อนหน้า

 • ข้อ 15 (การบอกเลิกข้อตกลง)

  1.UTTH อาจบอกเลิกข้อตกลงการใช้บริการหากบริษัทละเมิดข้อบัญญัติใดๆของข้อกำหนดการใช้งานนี้และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ UTTH ร้องขอให้ทำการแก้ไขดังกล่าว

  2. UTTH อาจบอกเลิกข้อตกลงการใช้บริการได้โดยไม่แจ้งให้บริษัทล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้:
  (1) การเขียนหรือการออกเช็คที่ไม่เหมาะสม หรือการระงับการชำระเงินที่สั่งชำระ
  (2) มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนียมสาธารณะ
  (3) มีการยึด อายัด ประมูล หน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ ใช้สิทธิ์ การล้มละลาย การฟื้นฟูทางแพ่ง หรือการเริ่มกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กร หรือปิดกิจการ
  (4) สถานะทางการเงินหรือสถานะการบริหารจัดการแย่ลงอย่างชัดเจน ที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น
  (5) ถูกสั่งให้ปิดกิจการหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโดยหน่วยงานกำกับดูแล
  (6) ตัดสินใจเลิกบริษัทจำกัดโดยมิใช่การควบรวมกิจการ หรือ
  (7) ความน่าเชื่อถือทางสังคม

  3. การบอกเลิกข้อตกลงภายใต้ข้อนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ต่อบริษัทที่ถูกกล่าวโทษ

  4. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการในข้อ 15.1 หรือข้อ 15.2 บริษัทที่ถูกกล่าวโทษจะสูญเสียผลประโยชน์ที่ได้รับจากข้อกำหนดการใช้งาน และบริษัทจะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือในทันทีโดยการชำระในครั้งเดียว

 • ข้อ 16 (การกำจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย)

  1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าตั้งแต่ห้า (5) ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าตนเองและเจ้าหน้าที่บริหารของตนไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรอาชญากรรม บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรม นักขู่กรรโชก องค์กรฉ้อโกงทางการเมือง สมาคมองค์กรอาชญากรรม หรือกลุ่มที่คล้ายกัน (“กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย”) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าตนไม่มีความสัมพันธ์และจะไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในรายการต่อไปนี้:
  (1) ความสัมพันธ์ที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายมีอำนาจควบคุมเหนือการบริหารจัดการ
  (2) ความสัมพันธ์ที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
  (3) ความสัมพันธ์ในการจัดหาเงินทุนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  (4) ความสัมพันธ์โดยใช้อำนาจของกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม หรือ
  (5) ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ก่อให้เกิดการประณามจากสังคม

  2. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่กระทำการหรือพฤติกรรมตามรายการต่อไปนี้ โดยตนเองหรือโดยผ่านบุคคลที่สาม
  (1) ความต้องการที่รุนแรง
  (2) ความต้องการที่ไม่สมเหตุสมผลที่เกินกว่าความรับผิดตามกฎหมาย
  (3) พฤติกรรมที่เป็นการคุกคามหรือการกระทำรุนแรงในเรื่องธุรกิจ
  (4) การทำลายความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือการแทรกแซงธุรกิจของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ การฉ้อโกง หรือการใช้อำนาจหน้าที่
  (5) การอนุญาตให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายใช้ชื่อของตนเอง หรือ
  (6) การกระทำอื่นๆ ที่คล้ายกันกับรายการข้างต้น

 • ข้อ 17 (การโอนสิทธิ์)

  1. บริษัทจะไม่โอนสิทธิ์ โอน ให้สิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันแก่บุคคลที่สาม หรือจำหน่ายสถานะของสิทธิประโยชน์ของตนภายใต้ข้อกำหนด หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก UTTH

  2. ในกรณีที่ UTTH ได้โอนกิจการที่เกี่ยวกับจินเจอให้แก่บุคคลที่สาม UTTH อาจโอนสิทธิ์ในสถานะของตนภายใต้ข้อกำหนด สิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ของบริษัท ให้แก่บุคคลที่สามในฐานะ ส่วนหนึ่งของการโอนสิทธิ์ดังกล่าว และบริษัทตกลงที่จะยอมรับการโอนสิทธิ์ดังกล่าวล่วงหน้า การโอนกิจการตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้จะรวมถึงการนำบริษัทลูกของ UTTH เข้าจดทะเบียน หรือการปรับโครงสร้างของ UTTH ในรูปแบบอื่นใดที่จะส่งผลให้เกิดการโอนธุรกิจ

 • ข้อ 18 (กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล)

  1. ข้อกำหนดหรือการใช้งานจินเจอนี้จะอยู่ภายใต้และถูกตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

  2. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นจากข้อกำหนดหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานจินเจอ ศาลแขวงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานาคร ประเทศไทยจะมีเขตอำนาจศาลเด็ดขาดในการพิจารณาครั้งแรกในคดีใด ๆ

 • ข้อ 19 (การเป็นโมฆะบางส่วน)

  แม้ว่าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ และส่วนหนึ่งของข้อกำหนดดังกล่าวจะเป็นโมฆะหรือไม่มีผลใช้บังคับภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ แต่บทบัญญัติที่เหลือในข้อกำหนดการใช้งานนี้จะยังมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์

 • ข้อ 20 การปรึกษาหารือ

  สำหรับเรื่องที่มีข้อสงสัยภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือมิได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ บริษัทและ UTTH จะต้องปรึกษาหารือกันตามหลักสุจริตและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างฉันท์มิตร

 • ลงวันที่ออกข้อกำหนดการใช้งาน 01 02, 2020